Aktuálne hráme

Zoznam aktuálnych filmových predstavení

V HLAVE 2V HLAVE 2
POVAHA LÁSKYPOVAHA LÁSKY
MOTORKÁRIMOTORKÁRI

V HLAVE 2

2DSDMP
Premiéra:13. jún 2024
Dĺžka:100 minút
Žáner:Animovaný, Rozprávka
V HLAVE 2

Obsahové deskriptory Prístupnosť k audiovizuálnemu dielu (filmu)

Milí priatelia, 

prečítajte si prosím NOVÉ PODMIENKY PRI NÁVŠTEVE SENICKÉHO KINA, ktoré upravujú obmedzenia prístupu k audiovizuálnemu dielu.  


Tretia časť zákona o audiovízii - zák. 40/2015 zb. (ochrana maloletých), konkrétne §14 ustanovuje obmedzenie prístupu k audiovizuálnemu dielu, zvukovému záznamu umeleckého výkonu a multimediálnemu dielu nasledovne:

1./ Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov.

U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby.

 U filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal písomný súhlas jej zákonný zástupca (súhlas musí mať osoba pri sebe počas predstavenia). V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.

2./ Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

 

 

Premietame s podporou